top of page

GDPR

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

 

Candeo Beauty & Care är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband 

med tjänster eller som annars behandlas när tjänster förbereds eller administreras. 

Du är inte skyldig att lämna efterfrågade personuppgifter till oss men utan att det

sker kan vi inte utföra arbete åt er då vi i förekommande fall inte kan
säkerställa resultatet av en behandling.

Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera tjänsten, för att tillvarata dina
intressen samt i förekommande fall för redovisnings- och faktureringsändamål.
Dessa uppgifter behandlas på grundval av att uppgifterna behövs för att kunna
fullgöra våra skyldigheter enligt avtal samt i förekommande fall av att vi
erhållit ett samtycke från er att behandla uppgifterna.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och
riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera
verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla
verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (1) det
särskilt överenskommits mellan Candeo Beauty & Care och dig, (2) då det inom ramen
för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (3)
om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma
myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (4) för det fall vi anlitar
utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. 

Personuppgifterna sparas, under en tid om längst tre år från dagen för ärendets slutförande,
eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i
syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Candeo Beauty & Care´s verksamhet
sparas under en tid om två år efter den senaste kontakten.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Candeo Beauty & Care om användningen av de
personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ
rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av
sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte
behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av
dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt
möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du
är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en
tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).
Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller
arbetar.

Som medlemmar i Sveriges Hudterapeuters
Riksorganisation lagrar vi personuppgifter i enlighet med våra etiska regler
och rådande lagstiftning, Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR). 

I samband med bokade och utförda tjänster
dokumenterar vi dessa för att informera våra kunder om vår verksamhet och för
att hålla en hög standard och skydda kunder från olämpligt yrkesutövande. Vi
behandlar personuppgifter för att kunna fullfölja våra uppdrag gentemot kunder.
Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen. Vi
har även tystnadsplikt gentemot kund enligt våra etiska regler. Läs gärna
våra etiska regler här http://www.shr.nu/etiska-regler

bottom of page